Proszę czekać...
zamknij

Aktualności

19.10.2017 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

Szanowni Państwo,

W dniu 18 października 2017 roku opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty, z terminem do zgłaszania uwag 7 dni, nie później jednak niż do 26 października br.

Na mocy niniejszego rozporządzenia m.in. zmianie ulegają ramowe programy stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty, które stanowią załączniki do rozporządzenia oraz wysokość wynagrodzenia lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy.
W programie stażu podyplomowego lekarza zmianie ulegają ramy czasowe odbywania poszczególnych staży cząstkowych.

W § 2 zmienianego rozporządzenia ustalono, iż pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej nauki udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku lekarza nie będzie obejmowało dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii. W procedowanym projekcie zwiększono nacisk na nauczanie treści związanych z medycyną rodzinną przy jednoczesnym wyłączeniu z kształcenia na stażu podyplomowym umiejętności z zakresu anestezjologii
i intensywnej terapii.

Załączniki: