Proszę czekać...
zamknij

Aktualności

01.02.2013 Nadzwyczajne Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii zwołuje z własnej inicjatywy Nadzwyczajne Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii  na dzień 08 marca 2013 roku w Szczyrku  (Centrum Konferencyjne - Hotel Klimczok) o godzinie 12:30 (pierwszy termin) o godzinie 12:45 (drugi termin) z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie zebrania przez Prezesa PTAiIT
2.    Ustalenie liczby uczestników Walnego Zebrania Towarzystwa przez  Prezes
Zarządu Głównego
3.    Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Towarzystwa
4.    Wybór Sekretarza Walnego Zebrania Towarzystwa
5.    Wybór Komisji Skrutacyjnej i Mandatowej
6.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania
7.    Podjęcie na wniosek Zarządu Głównego uchwały w sprawie zmiany   statutu
dotyczącej:
a.    rozszerzenia kategorii członków Towarzystwa o członków zwyczajnych
aktywnych;
b.    zmiany kwoty do której Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa może
działając samodzielnie zaciągać zobowiązania;
c.    doprecyzowania terminu Wyborów Zarządu Sekcji.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie przyznawania nagrody pieniężnej za
działalność naukową.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Walnego Zebrania z dnia 3
marca 2007 roku zobowiązującej Zarząd Główny do refundacji połowy kosztów uzyskania stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego dla członków Towarzystwa, którzy są zobowiązani dokonać opłat, związanych z uzyskaniem tegoż stopnia, na rzecz wyższych uczelni.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie częściowego zwrotu kosztów związanych z
przeprowadzaniem przewodów doktorskich/habilitacyjnych.

Załączniki: