Proszę czekać...
zamknij

List do Kanclerza B.Poniedziałka

Poznań, dnia 27 kwietnia 2007 r.W.Sz.Pan mgr Bogdan Poniedziałek
Kanclerz
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
ul. Fredry l0

Wielce Szanowny Panie Kanclerzu,

Zwracam się do Pana, z upoważnienia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, z prośbą o rozważenie możliwości formalnego przejęcia zbiorów Muzeum Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii do zbiorów Uczelni o znaczeniu historycznym. Proszę też o wyznaczenie miejsca na stałą, co do ogólnopolskiego charakteru a zmienną, co do przedstawianego zagadnienia z przeszłości anestezji i intensywnej terapii, ekspozycję i rzeczowy nadzór nad przekazanymi i uzupełnianymi zbiorami, przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Zasady formalnego przejęcia, przechowywania i eksponowania zbiorów, jeśli wyrazi na to zgodę reprezentowana przez Pana Uczelnia, stanowić będą przedmiot wspólnych uzgodnień między Uczelnią a Polskim Towarzystwem Anestezjologii i Intensywnej Terapii, reprezentowanym przez Zarząd Główny Towarzystwa oraz Prof. dr Witolda Jurczyka, opiekuna Muzeum i dr n.med. Mirosławę Niziurską, kustosza.

Wydaje się, że przy nowym spojrzeniu na rolę muzealnictwa i współczesnej formy zapoznawania ze śladami przeszłości uda znaleźć się miejsce w nowych, pięknych budynkach Collegium Stomatologicum lub centrum konferencyjno informatycznego UM.

Z wyrazami poważania
  Prof. Dr hab.n.med. Leon Drobnik
  Prezes Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii