Proszę czekać...
zamknij

Sprawozdanie z zebrania Zarządu Głównego PTAiIT w dniu 5 marca 2009

SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO
PTAiIT Warszawa, dnia 05.03.2009r.


Posiedzenie Zarządu Głównego PTAiIT odbyło się dnia 05.03.2009 roku w Szczyrku w Hotelu Klimczok zgodnie z następującym programem:
Program posiedzenia:
1.    Przyjęcie sprawozdania z 6-tego posiedzenia ZG PTAiIT z dnia 20 lutego 2009 roku (M. Mikaszewska-Sokolewicz)

2.    Informacje o stanie wpłat członkowskich PTAiIT na rok bieżący oraz propozycja wynajmu lokalu na tymczasową siedzibę PTAiIT (E. Jasek)

3.    Informacja Konsultanta krajowego w sprawie kontraktów OIT oraz leczenia przeciwbólowego (K. Kusza)

4.    Dyskusja nad problemem braków w zaopatrzeniu w leki anestezjologiczne w Polsce: „fakt medialny” czy realne zagrożenie? (J. Andres, K Kusza)

5.    Informacja w sprawie przyznawania punktów edukacyjnych (R. Owczuk)

6.    Sprawozdanie z prac ESA (P. Knapik)

7.    Wolne wnioski

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu  Głównego oraz zaproszeni goście:
Lista obecności

Zarząd Główny PTAIT
   
            
1.    Prezes PTAiIT    Prof. dr. hab. med. Janusz Andres     +
2.    Prezes Elekt    Prof. dr hab. med. Maria Wujtewicz    +
3.    Prezes Ustępującej Kadencji    Prof. dr hab. med. Leon Drobnik    -
4.    Sekretarz    Dr med. Małgorzata Mikaszewska_-Sokolewicz    +
5.    skarbnik    Dr Ewa Jasek    +
6 .   członek    Doc. dr hab. med.  Waldemar Machała    +
7.    członek    Doc. dr hab. med. Dariusz Maciejewski    +
8.    członek    Dr med. Radosław Owczuk    +
9.    członek    Dr med. Mariusz Piechota    _
            
Zaproszeni goście    
            
10.       Prof. dr hab. med. Andrzej Kubler    +
11.       Doc. dr hab. med. Piotr Knapik    +
12.       Prof. dr hab. med. Krzysztof Kusza    +
13.       Prof.dr hab. med. Ewa Karpel     +
14.       Dr  med. Alicja Macheta    +
15.       Doc. dr hab. Tomasz Łazowski    +
16        Dr med. Włodzimierz Majewski    +
17        Dr Maciej Sawczuk    +
        
Ad 1

Zarząd przyjął sprawozdanie z  6 posiedzenia w dniu 20.02.2009

Ad 2

Dr Jasek przedstawiła raport finansowy z ostatniego miesiąca i m.in.  poinformowała zebranych o  wpływach ze składek członkowskich :
Do 28 lutego na  Konto Towarzystwa wpłynęło 636 wpłat   w sumie 73380PLN - gdyż część wpłat  jest  mniejsza niż 120 PLN.
Wpłaciła prawie połowa członków towarzystwa którzy do końca grudnia wpłacili składki członkowskie.

Poddano pod głosowanie wynajem  40 m lokalu  na tymczasowe biuro Towarzystwa Mokotowie wniosek przegłosowano jednogłośnie.

Przeprowadzono głosowanie o przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2008  – za przyjęciem sprawozdania  głosowali wszyscy uczestnicy spotkania.
Ad 3
Profesor Krzysztof Kusza  zdał relację z rozmów   z przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia   w Ministerstwie Zdrowia dnia 27.02.2009 roku. Podczas spotkania omawiano kontraktowanie usług w intensywnej terapii na  dwóch poziomach referencyjności oraz  liczebność  grup   TISS-28   w których usługi są najbardziej niedofinansowane. Poruszono również problem pierwszych dwóch dób pobytu w OIT pacjentów po operacjach chirurgicznych.
Zmiany zasad  finansowania usług w OIT  zostały zapisane w projekcie zamieszczonym na stronie internetowej NFZ
Procedura leczenie bólu   w szpitalu została zaakceptowana przez Fundusz  jako jeden z elementów zarządzania jakością . Odpowiedni projekt przygotowany przez Profesorów Dobrogowskiego i Wordliczka będzie zamieszczony na stronie internetowej Nadzoru Krajowego.
Ad 4
Profesor Kusza  krótko omówił problemy  z dostępnością leków anestezjologicznych jakie wystąpiły na początku roku i podjęte   w tej sprawie działania Konsultanta Krajowego i Ministerstwa Zdrowia .
Brak w zaopatrzeniu w leki anestezjologiczne  nie jest sprawą Towarzystwa  bo ono ma charakter naukowy. Zajmuje się tym Nadzór Krajowy  i Departament Polityki Lekowej Ministerstwa Zdrowia.

Ad 5
Dr Owczuk omówił problem przyznawania punktów edukacyjnych na przykładzie różnych województw. Każda Izba Lekarska rządzi się w tym zakresie własnymi przepisami dotyczącymi opłat i obowiązku  zgłaszania posiedzeń .
Należałoby wprowadzić jednolite zasady  i poprosić Oddziały  Towarzystwa o dostarczenie programu posiedzeń do Zarządu Głównego  (rocznych lub półrocznych) . Zarząd Główny będzie  powiadamiał  Naczelną Radę Lekarską . NRL natomiast przekaże tą informację odpowiednim  Radom Okręgowym.

Ad 6
Od 2010 roku będą organizowane jesienne spotkania ESA Euroanaesthesia Autumn 2010 etc. W „naszej” części Europy. Spotkania będą miały cel edukacyjny. Towarzystwo powinno wykorzystać przyjazny dla Polski Klimat w ESA.
Kształt spotkań jesiennych nie został jeszcze ustalony.

Warsztaty wydawnicze: w EJA  działa Scientific Suport Group  for Borderline Manuscripts.
Warsztaty publikacyjne mają być organizowane dla krajów „ grupy wyszegradzkiej”
Zostaną zorganizowane 3 spotkania/warsztaty na 20 uczestników ukierunkowane na metodologię prac naukowych. Pierwsze warsztaty odbędą się w listopadzie na  Węgrzech . ESA opłaca wykładowców natomiast uczestników opłaca  Towarzystwo Narodowe . Czy PTAiIT opłaci 8 uczestników rocznie? JAK przeprowadzić selekcję kandydatów – jest to bardzo elitarne szkolenie.?

National Village  w Mediolanie-  ktoś musi być obecny na stanowisku każdego dnia.  Np. opłacona przez Towarzystwo osoba, lub dyżury uczestników Zjazdu – każdego dnia inna osoba. Village może pełnić role punktu informacyjnego dla przyjeżdżających, miejsce spotkań podczas przerw w obradach
 
 Warto sięgnąć po granty oferowane  przez ESA. Podania  powinno wesprzeć ESA. Towarzystwo powinno wspomóc osoby ubiegające się o granty.
Ad 7
Doc  Machała – zgłosił kłopoty z uzyskaniem dostępu do „starej” strony internetowej i brak możliwości skontaktowania się z Panem Bednarkiem.

Zgromadzenie zgodzili się w najbliższym czasie zająć stanowisko w sprawie udostępniania logo PTAiIT oraz Patronatu Towarzystwa nad publikacjami i imprezami naukowymi.

Poinformowano zebranych o zaawansowaniu prac nad wytycznymi znieczulenia porodu. Zwrócono uwagę na potrzebę omówienia tego zagadnienia z położnikami i położnymi i uzyskania szerszej akceptacji środowiska medycznego. Natomiast gdy wejdą one do codziennej  praktyki zastanowić się nad możliwością opublikowania ich w formie Komunikatu lub Rozporządzenia Ministra. Wytyczne opublikowane przez Towarzystwo należy traktować jako stanowisko Towarzystwa w danej sprawie ( Prof. Kubler)

Pan Profesor Kubler zobowiązał się do przedstawienia tematu: prawne i etyczne aspekty współpracy lekarzy z przemysłem farmaceutycznym w czasie Sympozjum z okazji 50-cio lecia PTAiIT

Kolejny problem jakim powinno zająć się  Towarzystwo jest nieuznawanie przez Ministerstwo  funkcji  Kierownika Specjalizacji. Coraz trudniej jest znaleźć osobę, która chce pełnić tą funkcję społecznie.


Prezes PTAiIT        Prof. dr hab. med. Janusz Andres

Sekretarz PTAiIT        Dr Małgorzata Mikaszewska- Sokolewicz