Proszę czekać...
zamknij

Sprawozdanie z zebrania Zarządu Głównego PTAiIT w dniu 17 kwietnia 2009

SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO
PTAiIT Warszawa, dnia 17.04.2009r.


Sprawozdanie z 8-mego posiedzenia Zarządu  Głównego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii    

Posiedzenie Zarządu Gównego PTAiIT odbyło się dnia 17.04.2009 roku w Warszawie ul. Bytnara 13A m 65 w lokalu  wynajętym przez PTAiIT na Biuro.

W zebraniu uczestniczyli:

Zarząd Główny PTAIT   
1.    Prezes PTAiIT    Prof. dr. hab. med. Janusz Andres     +
2.    Prezes Elekt    Prof. dr hab. med. Maria Wujtewicz    +
3.    Prezes Ustępującej Kadencji    Prof. dr hab. med. Leon Drobnik    -
4.    sekretarz    Dr med. Małgorzata Mikaszewska_-Sokolewicz    +
5.    skarbnik    Dr Ewa Jasek    +
6 .   członek    Doc. dr hab. med.  Waldemar Machała    +
7.    członek    Doc. dr hab. med. Dariusz Maciejewski    -
8.    członek    Dr med. Radosław Owczuk    +
9.    członek    Dr med. Mariusz Piechota    +


Posiedzenie Zarządu przebiegało zgodnie  z  Programem przygotowanym  przez Prezesa PTAiIT.

1.    Przyjęcie sprawozdania z 7-tego posiedzenia ZG PTAiIT z dnia 5 marca 2009 roku (M. Mikaszewska-Sokolewicz)
2.    Prezentacja nowej siedziby PTAiIT oraz pracownicy sekretariatu (E. Jasek)
3.    Postępy w budowie strony internetowej (W. Machała)
4.    Informacja w sprawie odpowiedzi ESA na temat EDA Part 1 jako egzamimu specjalizacyjnego w Polsce (J. Andres)
5.    Dyskusja nad listem Prof. H. Van Akena w sprawie reprezentacji Polski w ESA (election of council members), intensywnej terapii u Europie (będzie opublikowany w ESA Newsletter) oraz nagrody ESA dla młodego wykładowcy.
6.    Wolne wnioski


Ad1
Zarząd Główny przyjął sprawozdanie  z  7 Posiedzenia Zarządu Głównego z dnia 05.03 .2009 roku.
 
Ad 2
Dr Ewa Jasek przedstawiła  zebranym siedzibę oraz pracownicę sekretariatu Panią Martynę Barbarską. ZG zaakceptował siedzibę  i  przedyskutował  potrzebne elementy   wyposażenie biura.

Ad3
Zarząd Główny  zaakceptował projekt graficzny strony internetowej  przedstawiony przez Doc Waldemara Machałę. Po prezentacji projekt został rozesłany do Członków Zarządu drogą elektroniczną celem naniesienia szczegółowych uwag i poprawek w ciągu najbliższych 10 dni. Uzgodniono warunki  wypłacenia drugiej raty Firmie A.T.O.M oraz omówiono problem profesjonalnego tłumaczenia strony na język angielski.

Ad 4
Profesor Andres przedstawił zebranym ostateczne rozliczenie kosztów egzaminu specjalizacyjnego EDA  nadesłane przez ESA z Brukseli. Do 15 maja 2009 należy zgłosić kandydatów, którzy będą zdawali EDA w tym roku. Prof. Andres zobowiązał się przedyskutować z Prof. Kuszą kwestie płatności osób, które nie zdawały egzaminu w  październiku 2008 (pomimo wcześniejszego zgłoszenia się) natomiast przystąpią do egzaminu w tym roku. W rozmowach będzie również  brał udział  dr Piechota. PTAiIT poprosi ESA do przesłania propozycji umowy dotyczącej organizowania egzaminów w  następnych latach.
 

Ad 5
Profesor Andres streścił list otrzymany od Prof. H Van Akena aktualnego Prezesa NASC z uwzględnieniem następujących punktów:
 • W związku z potrzebą zgłoszenia nowego kandydata na ESA Country Representative  ustępujący CR (Piotr Knapik) oraz ZG zaproponowali do tej funkcji Prof. Pawła Sobczyńskiego, który wyraził zgodę i otrzyma list rekomendacyjny ze strony PTAiIT na kadencję 2010-2011
 • Dr Mariusz Piechota został poproszony o zapoznanie się z Dyrektywą 2005/36/EC Parlamentu Europejskiego, a szczególnie z aneksem 5 oraz artykułem 10 w kontekście rozpoznawania specjalizacji z  intensywnej terapii w Europie.
 • Zebrani przedyskutowali sprawę polskich specjalistów  z zakresu anestezjologii i intensywnej, którzy pracując innych krajach europejskich nie uzyskali pozwolenia na prace w intensywnej terapii.
 • Konkursu ESA  na wykładowcę; Young Teaching Recognition Award

Ad. 6
 • National Village- ZG deleguje Dr Jasek i Dr Mikaszewską do reprezentowania Towarzystwa w National Village  w czasie kongresu ES w Mediolanie .
  Zostanie zamówiony Baner z Logo PTAiIT.
 • Szpital bez Bólu- przedyskutowano sprawę  artykułu w  piśmie Manager  Zdrowia
 • List  Przedstawiciela Targów Stuttgardzkich w Polsce- decyzja ZG PTAiIT  nie skorzystamy z oferty w tym roku ,  chętnie powrócimy do tematu za rok
 • Prośba o zwrot dwukrotnie  zapłaconego  udziału  w XVI Zjeździe PTAiIT- dr Jasek sprawdzi czy istnieje jakakolwiek forma  rekompensaty  za poniesiony koszty, ponieważ  nastąpiło już ostateczne rozliczenie Zjazdu, następnie  osoba ubiegająca się o zwrot zostanie poproszona o kontakt osobisty  celem polubownego załatwienia prośby.
 • Ustalono kolejne posiedzenia ZG na dni: piątek 15 maja godz. 18 (Książ), 27 czerwca sobota (Kraków)
Prezes PTAiIT        Prof. dr hab. med. Janusz Andres

Sekretarz PTAiIT        Dr Małgorzata Mikaszewska- Sokolewicz