Proszę czekać...
zamknij

Sprawozdanie z zebrania Zarządu Głównego PTAiIT w dniu 15 maja 2009

SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO
PTAiIT Warszawa, dnia 15.05.2009r.


Sprawozdanie z 9-tego posiedzenia Zarządu  Głównego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii    kadencji 2009-2011.

Zebranie Zarządu Głównego PTAiIT odbyło się dnia 15.05.2009 roku w Książu  podczas XXIV Międzynarodowej Konferencji Postępy w Intensywnej Terapii

W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu  Głównego  i zaproszeni goście:

Zarząd Główny PTAIT                                               
1.    Prezes PTAiIT    Prof. dr. hab. med. Janusz Andres     +
2.    Prezes Elekt    Prof. dr hab. med. Maria Wujtewicz    +
3.    Prezes Ustępującej Kadencji    Prof. dr hab. med. Leon Drobnik    +
4.    sekretarz    Dr med. Małgorzata Mikaszewska_-Sokolewicz    +
5.    skarbnik    Dr Ewa Jasek    +
6 .   członek    Doc. dr hab. med.  Waldemar Machała    -
7.    członek    Doc. dr hab. med. Dariusz Maciejewski    +
8.    członek    Dr med. Radosław Owczuk    +
9.    członek    Dr med. Mariusz Piechota    +

Zaproszeni goście    
10.   gość    Prof. Dr hab. med. Andrzej Kubler    +
11.   gość    Prof Dr hab med . Krzysztof Kusza    +
12    gość    Doc dr hab. med. Tomasz Łazowski    +
           


Zebranie Zarządu przebiegało zgodnie  z  Programem Zebrania  przygotowanym  przez Prezesa PTAiIT.
 Program posiedzenia  Zarządu Głównego PTAiIT w dniu 15 maja 2009 roku w Książu godz.18.00 

1.    Przyjęcie sprawozdania z 8-tego posiedzenia ZG PTAiIT z dnia 17 kwietnia 2009 roku (M. Mikaszewska-Sokolewicz)

2.    Sprawy członkowskie i finansowe (E. Jasek)

3.    Praktyczna demonstracja strony  www PTAiIT (W. Machała)

4.    Sprawa reprezentacji PTAiIT w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (w załączeniu pismo) (T. Łazowski)

5.    Państwowy egzamin specjalizacyjny w jesieni 2009. Sprawa członkowstwa w PTAiIT osób zdających egzamin europejski (K. Kusza, J Andres)

6.    Informacja w sprawie National Village w czasie Kongresu ESA w Mediolanie (M. Mikaszewska-Sokolewicz, E. Jasek)

7.    Informacja w sprawie Sympozjum 50-cio lecia PTAiIT (A. Macheta, J. Andres)

8.    Wolne wnioski

Ad 1
Zarząd Główny przyjął sprawozdanie  z  8 Posiedzenia Zarządu Głównego, które odbyło się
dnia 17.04 .2009 roku.

Ad 2
Dr Ewa Jasek przedstawiła  zebranym  sprawozdanie finansowe za ostatni miesiąc:
Do końca kwietnia 2009 roku na konto PTAIIT wpłynęło  920 wpłat na poczet składek.
Wiele z tych wpłat jest niepełnych.
Wydawnictwo MediPress  otrzymało :
1.    Listę 504 osób które uiściły pełną składkę członkowską 
2.    Przekazano należną część składki za ww osoby

Ad 3
Docent Machała nie mógł uczestniczyć w posiedzeniu wobec tego  dyskusję i uwagi  na temat strony  odłożono do następnego posiedzenia ZG PTAiIT w dniu 26 czerwca 2009 r. w Krakowie. Prof. Andres zaapelował do zebranych o dokładne przyjrzenie się stronie  i zgłoszenie wszystkim uwag na adresy mailowe członków ZG zanim  Firmie ATOM zostanie przekazana ostatnia część opłaty za przygotowanie strony internetowej (III rata), co będzie jednoznaczne z ostateczna akceptacją pracy. Uwagi zgłoszone w Książu przez członków Zarządu:  nie działają linki do stron. Brak sekcji wentylacji domowej.

Ad 4
Pan Doc Łazowski zwrócił się do Zarządu Głównego z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie dalszego udziału Towarzystwa w Pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Docent Łazowski od wielu lat reprezentował Towarzystwo W PKN a w lutym 2009 został przewodniczącym jednego z komitetów technicznych tej instytucji. W związku ze zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi w ostatnim roku PKN wymaga od Towarzystw  pisemnego zgłoszenia oraz opłacania składek .
Polski Komitet Normalizacyjny ( PKN ) jest krajową, budżetową, jednostką normalizacyjną
•    prowadzi działalność podstawową w zakresie: określania stanu i kierunków rozwoju normalizacji,
•    organizowania i nadzorowanie działań związanych z opracowywaniem i rozpowszechnianiem Polskich Norm i dokumentów normalizacyjnych
•    zatwierdzania i wycofywania Polskich Norm oraz innych dokumentów normalizacyjnych reprezentowania Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych i regionalnych organizacjach normalizacyjnych;
•    inicjowania i organizowania pracy komitetów technicznych do realizacji zadań związanych z opracowywaniem dokumentów normalizacyjnych;
•    organizowania i prowadzenia działalności szkoleniowej, wydawniczej, promocyjnej i informacyjnej dotyczącej normalizacji i dziedzin pokrewnych oraz opiniowania projektów aktów prawnych związanych z normalizacją.
•    Ciałami PKN są: Prezes PKN, Rada Normalizacyjna oraz Komitety Techniczne
•    Dnia  7 kwietnia 2009 r. zmienione zostało zarządzenie Prezesa PKN w sprawie zasad powoływania i odwoływania członków komitetów technicznych i ich reprezentantów, przewodniczących, zastępców przewodniczących i sekretarzy komitetów technicznych.  Zgodnie z ww. zarządzeniem zmianie uległy zasady powoływania do KT, według których członkiem KT może być wyłącznie podmiot, który deleguje do prac w KT swojego reprezentanta.
Przeprowadzono głosowanie nad wnioskiem o przystąpienie Towarzystwa do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego  oraz kandydaturą Pana  Docenta Łazowskiego  jako osoby reprezentującej PTAiIT w PKN. Za przyjęciem  wniosku głosowało 7 członków Zarządu Głównego , jedna osoba wstrzymała się od głosu, nie było głosów przeciwnych. Poproszono Pana Docenta Łazowskiego o przedstawienie kosztów uczestnictwa PTAiIT w PKN.

Ad 5
Odbył się egzamin wiosenny do którego przystąpiło 56 osób. Nie ma  jeszcze informacji na temat zdawalności   egzaminu  ustnego w Katedrach.  W komisji poznańskiej jedna osoba nie stawiła się na egzamin. Sesja jesienna: istnieje problem z wytypowaniem zdających- kandydaci pragnący zdawać  EDA powinni złożyć zgłoszenia do 15 maja,  w  Polsce natomiast   ustawowym terminem  zgłoszenia kandydata do egzaminu specjalizacyjnego jest 31 lipca. Dokładne informacje dotyczące egzaminu są opublikowane na stronie konsultanta krajowego i CEM. Aktualnie do egzaminu aplikują 104 osoby. Konsultant Krajowy i Prezes PTAiIT poruszyli aspekty prawne opłat za egzamin. Ponieważ  PTAiIT opłaca  egzamin EDA, postanowiono opracować rozwiązanie prawne, które umożliwiłoby jedynie osobom będących członkami Towarzystwa zdawanie egzaminu europejskiego. Osobom nie będącym członkami PTAiIT można by zaproponować zdawanie egzaminu w sesji wiosennej. Odpowiednie regulacje tego problemu mogą zostać przeprowadzone dopiero po podpisaniu umowy z ESA. Sprawa będzie dyskutowana na następnym posiedzeniu ZG.

Ad 6
Został zamówiony Baner z logo PTAiIT, który stanie na stanowisku National Village w Mediolanie. Drugi baner  reklamujący czasopismo Anestezjologia i Intensywna Terapii dostarczy  Medipress. Medipres przygotował ponadto 100 egzemplarzy czasopisma w języku angielskim. Sekcja Historyczna przygotowała historię PTAiIT. Planowano również promocję Katedr i Klinik  Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Niestety większość z nich nie dysponuje informatorami lub innymi materiałami promocyjnymi w języku angielskim. Stanowisko PTAiIT będzie otwarte od soboty 06.06.2009 godz. 13 do poniedziałku 08.06.2009 godziny 17.00.

Ad 7
Na Sympozjum z okazji 50-lecia PTAiIT w Krakowie  jest zarejestrowanych 150 członków PTAiIT. Ponadto w Sympozjum będzie uczestniczyło 50-60  zaproszonych gości. Jest już przygotowany ramowy program 10 sesji. Na Sympozjum została zgłoszona tylko 1 praca. Posiedzenie ZG PTAiIT planowane jest w piątek 26 czerwca o godz 13.  Większość osób które w płaciły opłatę zjazdową musi dopłacić gdyż zapłaciły opłatę zryczałtowaną nie będąc członkami PTAiIT.

Ad 8
Prof. A. Kübler zgłosił (w imieniu dr Adama Mikstackiego) propozycję zorganizowania sympozjum intensywnej terapii dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej w jesieni 2010 roku w Poznaniu. PTAiIT będzie organizatorem przedsięwzięcia. W imieniu PTAiIT Prof. Kübler przyjął przewodnictwo naukowe, a dr A. Mikstacki przewodnictwo organizacyjne przedsięwzięcia. Postanowiono poprosić dr Mikstackiego o przedstawienie planu sympozjum na posiedzeniu ZG PTAiIT. Prof. Andres zadał pytanie w sprawie reprezentacji PTAiIT w UEMS. Prof. Kübler oraz Prof. Drobnik, jako aktualni członkowie UEMS zadeklarowali dalszą aktywność w w/w strukturach.


Prezes PTAiIT        Prof. dr hab. med. Janusz Andres

Sekretarz PTAiIT        Dr Małgorzata Mikaszewska- Sokolewicz