Proszę czekać...
zamknij

Sprawozdanie z zebrania Zarządu Głównego PTAiIT w dniu 13 lipca 2009

SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO
PTAiIT Warszawa, dnia 13.07.2009r.Sprawozdanie z 10-tego Posiedzenia Zarządu Głównego PTAiIT

Posiedzenie   ZG PTAiIT odbyło się w dniu 26.06.2008 o godzinie 13:00 w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego UJCM w Krakowie ul. Łazarza 16 (Sala S2) .W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu Głównego i zaproszeni goście.

Zarząd Główny PTAIT    
            
1.    Prezes PTAiIT    Prof. dr. hab. med. Janusz Andres     +
2.     Prezes Elekt    Prof. dr hab. med. Maria Wujtewicz    +
3.    Prezes Ustępującej Kadencji    Prof. dr hab. med. Leon Drobnik    +
4.    sekretarz    Dr med. Małgorzata Mikaszewska_-Sokolewicz    +
5.    skarbnik    Dr Ewa Jasek    +
6 .    członek    Doc. dr hab. med.  Waldemar Machała    -
7.    członek    Doc. dr hab. med. Dariusz Maciejewski    -
8.    członek    Dr med. Radosław Owczuk    +
9.    członek    Dr med. Mariusz Piechota    +
           

Posiedzenie trwało 90 minut i przebiegało zgodnie z programem  przygotowanym przez Prezesa ZG PTAIIT

1.    Przyjęcie sprawozdania z 9-tego posiedzenia ZG PTAiIT
2.    Sytuacja prawna PTAiIT  (J Andres)
3.    Sprawozdanie z Kongresu ESA w Mediolanie w zakresie istotnych dla PTAiIT problemów z:
a)    Posiedzenia Komitetu Prezesów Towarzystw (NASC), komitetu CEEA oraz walnego zebrania członków ESA  (J Andres)
b)    Posiedzenia reprezentantów krajowych członków ESA (ESA Council) (P Knapik)
c)    Posiedzenia UEMS oraz komitetu wizytacji i akredytacji szpitali (HVAP)  (L Drobnik
d)    Posiedzenia Komitetu Egzaminów EDA (E  Karpel, P Sobczyński)
e)    Aktywności National Village PTAiIT w czasie Kongresu (E Jasek, M Mikaszewska-Sokolewicz)

(UWAGA: wystąpienia dotyczące punku 3 programu posiedzenia nie mogą przekraczać czasu 5-ciu minut i mogą zawierać prezentacje do 5-ciu przeźroczy)

4.    Najważniejsze zmiany w programie specjalizacji (P Jałowiecki, K Kusza)
5.    Strona www.anestezjologia.org.pl  w praktyce (K Kądziołka, W. Machała)
6.    Sprawy finansowe PTAiIT (E Jasek)
7.    PES sesji jesiennej w oparciu o zasady EDA Part I (K Kusza, J Andres)
8.    Wstępne sprawozdanie z Sympozjum 50-cio lecia PTAiIT w Krakowie (program dostępny na stronie www.anest.eu)
 (J Andres, E Jasek)
9.    Zasady organizacji i wstępny program Międzynarodowego Sympozjum PTAiIT p.t. Fifth Central European Congress of Intensive Care Medicine, Poznań 13-15 maja 2010 (A Mikstacki)
10.    Wolne wnioski

Ad  1.

ZG przyjął sprawozdanie z 9-tego  Posiedzenia Zarządu Głównego PTAiIT

Ad 2.

Sytuacja prawna  PTAiIT przedstawia się następująco: zgodnie z uzyskanymi informacjami od mec. Smagi,  w KRS został zarejestrowany Zarządu Główny i Komisje.
Nadal czekamy na rejestrację Statutu.

Ad 3.

Sprawozdanie z Sympozjum ESA w Mediolanie
a) Na posiedzeniu NASC w Mediolanie zostały omówione priorytety działań ESA z punktu widzenia WFSA oraz Towarzystw Narodowych. Priorytetem zarówno ESA jak i WFSA jest edukacja oraz bezpieczeństwo okresu okołooperacyjnego. Posiedzenie CEEA (stare FEEA)- aktualnie program obejmuje cały świat. Ideą jest ciągła edukacja w Europie, wymiana pomiędzy ośrodkami, nowy dyplom, zachowane zasady kursu. Podczas General Assembly omawiano w jakim kierunku będzie zmierzało działanie ESA oraz zmiany w statucie ESA.  Jednym z pomysłów jest interdycyplinarne działanie/współdziałanie Towarzystw, praca nad wspólnymi projektami.  Aktualnie  szacuje się, że w Europie jest 90 tyś. anestezjologów,  z czego jedynie   3500   jest członkami  ESA. Dla Polski najważniejszym wydarzeniem ESA w Mediolanie było wręczenie  nagrody Johna Zoraba Pani  Dr Magdalenie Wujtewicz  z Gdańska, która najlepiej zdała część pisemną  egzaminu EDA. Następne Kongresy ESA: Helsinki, Amsterdam, Paryż
b) Posiedzenia reprezentantów krajowych ESA Council – Profesor Piotr Knapik. Kadencja reprezentanta trwa 2 lata-  potrzebne są  dwie kadencje by czegoś dokonać.
Jesienne spotkania ESA będą się odbywały  w  krajach Europy Wschodnej – są one obliczone  mniej więcej  na 500-1000 uczestników. W Polsce takie spotkanie mogłoby się odbyć się   2011 lub 2012 r. – decyzja należy do  Michaela de Bischop i Reasearch Commitee oraz aktywności Country Representative (P Doc Sobczyński proponowany na nastepna kadencję). Granty  naukowe ESA –  obecnie jest dobry klimat, dotychczas większość grantów  była przyznawana do  Niemiec. Nie ma prawie wniosków z innych krajów. Na stronie ESA  są dostępne  formularze. Pierwszy Publication Workshop odbędzie się w Wyszegradzie w 2010 w styczniu koszt wykładowców 22 tys euro  pokrywa NASC. Uczestnicy i Towarzystwo (ESA)  pokrywają tylko i wyłącznie koszty dojazdu. Workshop trwa 5 dni w mało atrakcyjnym miejscu i czasie roku, grupa 20 osób. Roczny podział miejsc- wg liczby członków ESA – polska ma 80 członków ESA wiec może mieć 8 uczestników rocznie. Prof. Andres  podziękował Prof. Knapikowi  za jego pracę w ESA.
c) Profesor Drobnik uczestniczył w 3 spotkaniach UEMS – która zrzesza 90 tyś anestezjologów oraz komisji akredytacyjnej. Omówił  skomplikowane regulacje dotyczące akredytacji i reakredytaci
d) Egzamin  pisemny odbędzie się 26 września  2009. W tym roku  ESA sama przetłumaczyła pytania i strona polska będzie tylko  redagowała  pytania. Polska została pochwalona za  bardzo dobrą jakość pierwszego tłumaczenia treści pytań w 2008 roku oraz  za bardzo dobrą  organizacje egzaminu. Spotkanie po egzaminie pisemnym 17-18 października wtedy będą prawdopodobnie już znane   wyniki egzaminu  oraz powstaną  pierwsze propozycje pytań na kolejny egzamin.
e) Prof Andres podziękował za zorganizowanie stanowiska National Village w Mediolanie. Profesor Wujtewicz oraz Prof. Kapnik dobrze ocenili pierwsze tego typu stanowisko zorganizowane przez Towarzystwo na Sympozjum ESA. Ustalono, że do obsługi stanowiska w przyszłości należy wyznaczyć 4 osoby.

Ad 4.

Program specjalizacji zakłada on równość ośrodków akredytowanych  niezależnie od lokalizacji. Wprowadza niewielkie uzupełnienia w „Celach edukacyjnych i kompetencyjnych” szkolenia specjalizacyjnego oraz niewielkie zmiany w umiejętnościach praktycznych w zakresie  intensywnej terapii, ratownictwa i bólu. Największe zmiany  zostały wprowadzone w  formach zdobywania wiedzy; zlikwidowano 5 kursów dodano kurs z krwiodawstwa i krwiolecznictwa (na prośbę szkolących się). Wydłużono czas stażu z anestezji pediatrycznej do 8 tygodni, diagnostyki i leczenia bólu do 10 dni  natomiast zlikwidowano staż z anestezji w onkologii. Usunięto kody umiejętności praktycznych ( pierwsza asysta druga asysta) oraz  zapisy o stażu i egzaminie w  ośrodkach akademickich. Staż w kardioanestezji będzie trwał 2 tygodnie podobnie stał z torakoanestezji. Neuroanestezja – staż zostanie skrócony o tydzień. Staż w położnictwie będzie trwał 4 tygodnie. W sumie -6 lat = 72 miesiace   z  których staże obejmują  65,5 miesięcy. Podstawowe piśmiennictwo ograniczono do najnowszych  9  pozycji zamiast 45 . wprowadzono zapis o obowiązkowej przynależności do Towarzystwa (tak jak kilka innych specjalności),  konieczności uczestniczenia  w zjazdach oraz zebrania 200 punktów edukacyjnych w ciągu 6 lat szkolenia specjalizacyjnego. Profesor Nestorowicz poprosił Konsultanta Krajowego o wyjaśnienie modułów szkolenia specjalizacyjnego. Prof. Kusza wyjaśnił iż modułowy system szkolenia  w EU zakłada moduł podstawowy dla nie-anestezjologów i zaawansowany dla anestezjologów.

Ad. 5

Sprawy strony internetowej przeniesiono na następne posiedzenie ZG.

Ad 6.

Sprawy finansowe:
Dr Jasek  zreferowała zebranym obciążenia finansowe Towarzystwa  do
ESA – 1077 Euro, WFSA 13605 Dolarów. Obecnie wpłaty członkowskie  uiściło  około 1000 członków; nadal  część wpłat jest niepełnych.

Ad 7.

We wrześniu odbędzie się egzamin pisemny na który zgłosiło się 107 kandydatów
Wśród nich na dzień dzisiejszy  59 nie jest członkiem Towarzystwa.
Zwykle na egzamin nie przybywa  około10 osób.

Ad 8.

Wstępne sprawozdanie z Krakowa 350 uczestników – przewidywany zysk dla PTAiIT – ok. 30 tys. złotych. Najważniejszym wydarzeniem jest podpisanie umowy pomiędzy PTAiIT i ESA. Odbyła się konferencja prasowa, która zapoczątkowała medialną kampanię promująca wizerunek anestezjologa w społeczeństwie.

Ad 9.

Dr Mikstacji – przedstawiciel Polski w  ESICM   -organizuje  wraz z ESICM 5 kongres Środkowoeuropejski Intensywnej Terapii - 5 CECIM. Dr Mikstacki –przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Profesor Kuebler- przewodniczący Komitetu Naukowego złożyli wniosek  o patronat Towarzystwa nad organizowanym Kongresem. Po dyskusji przeprowadzono głosowanie jawne nad wnioskiem o współorganizowaniu przez PTAiIT 5 Środkowoeuropejskiego Zjazdu z Intensywnej Terapii. Za przyjęciem wniosku głosowało  6 członków Zarządu Głównego. Był jeden głos wstrzymujący. Zarząd Główny delegował do  Komitetu Organizacyjnego  5-tego CECIM  dr Ewę Jasek  i dr Małgorzatę Mikaszewską –Sokolewicz.

Ad. 10


Brak wolnych wniosków.

Prezes PTAiIT   Prof. dr hab. med     Janusz Andres

Sekretarz PTAiIT    Dr med.  Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz 
                                         

 

Załączniki: