Proszę czekać...
zamknij

Sprawozdanie z zebrania Zarządu Głównego PTAiIT w dniu 5 sierpnia 2009

Warszawa 05.08.2009

Sprawozdanie z 11 posiedzenia  Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii kadencji 2009-2011 odbyło się w dniu 05.08.209 w siedzibie PTAiIT w Warszawie przy ulicy Bytnara 13A/65 w godz. 11-14.00

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu Głównego i zaproszeni goście:

Lista obecności na Zebraniu Zarządu Głównego  Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii w dniu 05.08.2009

Zarząd Główny PTAIT  
           
1.    Prezes PTAiIT    Prof. dr. hab. med. Janusz Andres     +
2.     Prezes Elekt    Prof. dr hab. med. Maria Wujtewicz    +
3.    Prezes Ustępującej Kadencji    Prof. dr hab. med. Leon Drobnik    -
4.    sekretarz    Dr med. Małgorzata Mikaszewska_-Sokolewicz    +
5.    skarbnik    Dr Ewa Jasek    +
6 .    członek    Doc. dr hab. med.  Waldemar Machała    -
7.    członek    Doc. dr hab. med. Dariusz Maciejewski    -
8.    członek    Dr med. Radosław Owczuk    +
9.    członek    Dr med. Mariusz Piechota    +

Zebranie przebiegało zgodnie z programem przygotowanym przez Prezesa ZG PTAiIT:

Program 11-tego posiedzenia ZG PTAiIT.

1.    Przyjęcie sprawozdania z 10-tego posiedzenia ZG PTAiIT oraz sprawy bieżące  (M Mikaszewska-Sokolewicz)
2.    Strona internetowa PTAiIT (W Machała K Kądzioła)
3.    Sytuacja prawna PTAiIT (M Smaga)
4.    Rozliczenie Sympozjum 50-lecia (J Andres, E Jasek)
5.    Budżet 2010 (E. Jasek, J Andres)
6.    Sympozjum IT 2010 (A Mikstacki)
7.    Podjęcie uchwały o nadzwyczajnym walnym zebraniu członków PTAiIT (J Andres)
8.    Wolne wnioski


Ad 1.
ZG przyjął sprawozdanie z  10  posiedzenia Zarządu Głównego PTAiIT

Ad 2.
Omówienie problemów związanych ze współpraca z Firmą A.T.O.M. odroczono do następnego  posiedzenia, ponieważ osoby odpowiedzialne za  stronę internetową PTAiIT  nie były obecne na zebraniu.

Ad 3 
Członkowie Zarządu Głównego ponoszą odpowiedzialność (prawną) za każdą  sumę jaka znajduje się na  koncie  Towarzystwa. Dlatego istnieje pilna potrzeba opracowania przepisów finansowych i tzw. polityki finansowej (zobowiązanie przewodniczących oddziałów do rozliczenia sum przekazanych przez ZG, oraz upoważnienie ZG dla przewodniczących oddziałów do rozliczania przekazanych pieniędzy itp.). Dr Jasek wraz z księgową PTAiIT zostały upoważnione do opracowania przepisów finansowych

Ad 4
Sympozjum  Jubileuszowe 50-lecia PTAiIT zakończyło się dużym sukcesem; wiodącymi tematami wystąpień była  historia polskiej anestezjologii oraz aktualne obecnie  problemy  takie jak zmiany w programie specjalizacji w anestezjologii i intensywnej terapii, egzamin specjalizacyjny, przyszłość anestezjologii i  intensywnej terapii w Polsce. Najważniejszym wydarzeniem  Sympozjum 50-lecia było podpisanie umowy z  ESA. Zgodnie z umową  w 2009 roku  PTAiIT zapłaci za egzamin 120 euro za każdego zdającego. Nie mniej ważnym wydarzeniem było rozpoczęcie  kampanii  medialnej wizerunku anestezjologa w społeczeństwie i zapowiedź uruchomienia strony dla pacjentów www.znieczulenia.org.pl

Ad 5
Dr Jasek przedstawiła przychody i wydatki Towarzystwa w skali roku.  Opłata za PES jako EDA Część 1 co stanowi  równowartość  20% przychodu ze składek członkowskich. Zarząd podjął uchwały 2 i 3 w związku z podpisaniem umowy z ESA.

Ad 6
W dniach 13-15 .05. 2010 w Poznaniu odbędzie się 5 Środkowoeuropejskie Sympozjum Intensywnej Terapii  ( CECIM) organizowane przez  ESICM i PTAiIT.
Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest Dr Adam Mikstacki.
Przewodniczącym Komitetu Naukowego jest Profesor Andrzej Kuebler.
Zjazd odbędzie się najprawdopodobniej  w Hotelu Andersja,  Plac Andersa 3, 61-894
Inne lokalizacje:   jedna  na terenie Uniwersytetu  (nowe centrum Uniwersytetu) nie nadaje się z powodu remontu i małej powierzchni wystawowej  ponadto w tym czasie odbywa się tam zjazd nefrologów dziecięcych, druga na terenie targów – w tym samym czasie odbywają  się tam  dwie imprezy. Na razie powstał  wstępny program sympozjum. Nie wiadomo ilu  będzie uczestników. Nie został jeszcze dokonany wybór firmy organizującej i obsługującej Sympozjum. Dr Mikstacki został poproszony o jak najszybsze przedstawienie Zarządowi  Głównemu programu Sympozjum, budżetu, zakresu prac wykonywanych przez organizatorów podczas  przygotowywania  Sympozjum oraz dokładne sprawozdanie z przebiegu przygotowań do Sympozjum.

Ad 7
ZG podjął decyzje o nadzwyczajnym  walnym zebraniu PTAiIT, które odbędzie się w  Poznaniu 23 października  2009 o godzinie 14:00 w Hotelu Andersja na  Placu Andersa 3

Ad 8
W związku z wnioskiem (podanym drogą  mailową) Doc D. Maciejewskiego o udzielenie patronatu PTAiIT Pierwszego Kongresu Wentylacji Mechanicznej i Terapii Oddechowej który odbędzie się  w dniach 27-29 luty 2010 w Ośrodku Konferencyjnym STOK w Wiśle omówiono procedurę przyznawania przez PTAiIT konferencjom i zjazdom patronatu. Dyskutowano propozycję, aby Patronat mógł być przyznawany decyzją (uchwałą) ZG po złożeniu  przez organizatorów pisemnego wniosku. Warunkiem udzielenia patronatu będzie istotna redukcja kosztów uczestnictwa dla członków PTAiIT oraz  opłata za wykorzystanie Logo PTAiIT w kwocie uzależnionej od ilości uczestników. ZG zdecydował o ponownym przedyskutowaniu problemu w obecności Doc. Maciejewskiego i poproszenie organizatorów w/w Kongresu Wentylacji o wypełnienie formularza wniosku o udzielenie honorowego patronatu. Zaproponowano, aby warunkiem przyznania patronatu była istotna redukcja opłaty rejestracyjnej dla członków PTAiIT oraz uiszczenie opłaty (do ustalenia po złożeniu wniosku) za wykorzystanie logo Towarzystwa w kwocie uzależnionej od ilości uczestników . 


Tureckie Towarzystwo Anestezjologów zwróciło się do PTAiIT z propozycją udziału w Polsko-Tureckiej sesji podczas  Zjazdu  Tureckiego Towarzystwa Anestezjologii i  Reanimacji. Sesja będzie trwałą 90 minut podczas której zostaną wygłoszone  4 wykłady . Dwa polskie wykłady wygłoszą  Prezes i Sekretarz  PTAiIT. Koszty uczestnictwa  delegatów PTAiIT we wspomnianym zadeklarowali się pokryć organizatorzy.

Zarząd Główny podczas 11 posiedzenia podjął 3 uchwały:
 
Uchwała 1 z dnia 5 sierpnia 2009 r.

Zarząd Główny  Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii  postanawia zwołać walne zgromadzenie członków PTAiIT na dzień 23 października o godz. 14.00 w Poznaniu  na Placu Andrusa 3 w Hotelu Andersja.

Z następującym porządkiem obrad:

1. Zmiana statutu
2. Przyznanie członkostwa honorowego PTAiIT  Prof. Ewie Mayzner-Zawadzkiej
3. Wolne wnioski

Uchwała 2 z dnia 5 sierpnia 2009 r.

1. Zarząd Główny  PTAiIT postanawia dokonać płatności na rzecz ESA z tytułu przeprowadzenia EDA Part I dla polskich kandydatów w 2009 roku w następujący sposób:
Pierwsza rata w kwocie 8290 Euro stanowiąca iloczyn opłaty rejestracyjnej w kwocie 100 Euro i liczby  zarejestrowanych kandydatów (109 osób) pomniejszony o nadpłatę z 2008 roku w terminie do dnia 7 sierpnia 2009 roku.
Druga rata stanowiąca iloczyn kwoty 20 Euro i liczby kandydatów, którzy przystąpili do egzaminu (różnica pomiędzy opłatą egzaminacyjną a opłatą rejestracyjną) w terminie do dnia 30 września 2009 roku
2. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu i Skarbnikowi PTAiIT

Uchwałą 3 z dnia 5 sierpnia 2009 r.


1.    ZG PTAiIT ustala opłatę za certyfikat uprawniający do przystąpienia do części II EDA w 2009 r. na kwotę stanowiąca równowartość w złotych polskich 120 Euro.
2.    ZG PTAiIT postanawia zwolnić z opłaty, o której mowa w punkcie 1, członków PTAiIT którzy przez okres co najmniej 6 lat terminowo i nieprzerwanie uiszczali składki członkowskie PTAiIT
3.    ZG PTAiIT postanawia wystąpić do osób przystępujących do PES z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii o zwrot na rzecz PTAiIT równowartości 120 Euro stanowiącej koszty przeprowadzenie egzaminu, które PTAiIT jest zobowiązanie zapłacić ESA.

Uchwały zostały przyjęte podczas głosowania jawnego. Odbyły się trzy niezależne głosowania. Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie przez wszystkich członków Zarządu Głównego uczestniczących w  posiedzeniu. Następne, 12 Posiedzenie ZG PTAiIT kadencji 2009-2011 odbędzie się w Krakowie w czwartek 24 września 2009 w Centrum Hotelowo-Konferencyjnym „Witek w godz. 13-14.

Prezes PTAiIT        Prof. dr hab. med. Janusz Andres

Sekretarz PTAiIT        Dr Małgorzata Mikaszewska- Sokolewicz


Załączniki: