Opublikowany: 15/01/2023

Wspomnienie Pana Profesora Przemysława Jałowieckiego

Profesor Przemysław Jałowiecki

Z ogromnym smutkiem zawiadamiam o śmierci naszego Kolegi, anestezjologa - Profesora Przemysława Jałowieckiego.

    Profesor Jałowiecki urodził się 5 XI 1954 w Krakowie, do szkoły podstawowej i średniej uczęszczał we Wrocławiu, a
egzamin maturalny złożył przed Francuską Państwową Komisją Uniwersytetu Aix en Provence-Marseille II w 1973 r. i
rozpoczął studia medyczne na Uniwersytecie w Algierze, kontynuował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we
Wrocławiu (1974-1975), a następnie w Śląskiej Akademii Medycznej.


    Zawodowe kwalifikacje w dziedzinie anestezjologii, intensywnej terapii i medycyny ratunkowej, Profesor Jałowiecki
podnosił podczas licznych wyjazdów i szkoleń zagranicznych ( Lozanna, Bonn, Protaras-Cypr, Hiszpania, Cala Blava oraz w
Ain M’Lili i Tebessie -Algieria). Specjalistą z anestezjologii i intensywnej terapii został w roku 1987, a w zakresie medycyny
ratunkowej w 2003 roku.


    Stopień naukowy dra n. med. otrzymał w 1993 roku, na podstawie dysertacji "Wartość prognostyczna niektórych
czynników diagnostycznych i metod terapeutycznych u chorych z ciężkimi poresuscytacyjnymi zaburzeniami przytomności",
napisanej pod kier. prof. Anny Dyaczyńskiej-Herman. Ocena ogólnego dorobku naukowego i przedstawiona rozprawa
"Aktualny stan bezpieczeństwa znieczulenia w Polsce" dała podstawę do decyzji podjętej przez Radę Wydziału Lekarskiego
ŚAM w Katowicach o nadaniu stopnia naukowego dra hab. n. med. w zakresie medycyny - anestezjologii i intensywnej terapii
w 2001. Tytuł naukowy profesora otrzymał 22 X 2007.


    Od ukończenia studiów był związany ze Śląską Akademią Medyczna, rozpoczynając w 1979 jako asystent w
Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii, następnie od 1993 roku na stanowisku adiunkta w Oddziale Klinicznym
Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Górniczym w Sosnowcu (obecnie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im.
św. Barbary), następnie kierował Zakładem Medycyny Ratunkowej oraz Katedrą Anestezjologii, Intensywnej Terapii i
Medycyny Ratunkowej (funkcjonującą początkowo na Wydziale Lekarskim w Katowicach, a od 2009 roku – na Wydziale
Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu); od 2012 roku zatrudniony na stanowisku profesora
zwyczajnego, ostatnio na stanowisku profesora badawczo-dydaktycznego.


    Był przedstawicielem pomocniczych pracowników nauki do Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach (1996–1999);
od 2005 roku członkiem Senatu. W kadencji 2002–2005 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Lekarskiego w Katowicach.
Prorektorem ds. szkolenia podyplomowego był w kadencji 2005–2008, a w kadencji 2008–2012 – pełnił funkcję prorektora ds.
klinicznych. Od 2012 r. sprawował urząd Rektora SUM (w styczniu 2016 r. wybrany na drugą kadencję, tj. 2016-2020). W
czerwcu 2016 r. został wybrany przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych na kadencję
2016-2020.


    W Jego dorobku naukowym pozostaje ponad 180 publikacji, 10 rozdziałów w monografiach, 6 pozycji książkowych,
współredakcja pracy zbiorowej oraz tłumaczenie książki, współautorstwo 3 wydań zbioru pytań testowych z zakresu
anestezjologii i intensywnej terapii.


    Należał do Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii
(sekretarz Oddziału Śląskiego 1989–1995, skarbnik Zarządu Głównego 1996–1999, członek Zarządu Głównego 1999–2005),
Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, European Society of Anaesthesiologists oraz European Society of Regional
Anaesthesia and Pain Therapy.


    Był członkiem Rady Programowej czasopisma "Anestezjologia i Intensywna Terapia" (od 2004), i kwartalnika "Ból"
(od 2007). Był zaangażowany w pracę Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do specjalizacji w zakresie anestezjologii i
intensywnej terapii (od 2002), Krajowej Rady Egzaminów Lekarskich (od 2006). W 2018 r. został wybrany Członkiem
Honorowym Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.


    W latach 2006–2008 pełnił funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, a w
latach 1995–1997 – członka zespołu ds. farmakoterapii przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Katowicach. W okresie 1977–1981
był dziennikarzem i członkiem kolegium redakcyjnego dwutygodnika "Nowy Medyk".


    Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Medalem Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Wyróżniony medalem Honoris Causa Educationis, Platynowym Laurem
Umiejętności i Kompetencji w kategorii "Nauka i Innowacyjność” oraz Kryształowym Laurem Umiejętności i Kompetencji za
2018 r. Uhonorowany m.in. Indywidualną Śląską Nagrodą Jakości w kategorii Nauka, zespołową nagrodą MZiOS za
opracowanie zbioru pytań testowych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii, zespołową naukową nagrodą Ministra
Zdrowia. W 2018 r. otrzymał nagrodę "Zabrzańska Atena" w dziedzinie Medycyna i Nauka.


    Profesor Jałowiecki imponował mi swoją wiedzą, doświadczeniem, pracowitością, spokojem i wysoce etyczną
postawą jako lekarz i człowiek. Jako przełożony, kierownik Katedry, Rektor był bardzo otwarty, zawsze gotowy do dyskusji z                                          oponentami, przekonywał ich do przyjęcia swoich argumentów w sposób merytoryczny i rzeczowy. Zapamiętam Profesora
jako bardzo życzliwego dla swoich kolegów profesorów, rezydentów i studentów.


Prywatnie, zapadnie nam w pamięć jako niestrudzony podróżnik , zwłaszcza kontynentu afrykańskiego.


Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.


Hanna Misiołek