EDAIC

edaic
Czym jest egzamin europejski EDAIC?

Europejski Egzamin z Anestezjologii i Intensywnej Terapii (European Diploma in Anaesthesiology and Intensive Care examination EDAIC) jest wielojęzycznym egzaminem na koniec programu specjalizacji składający się z dwóch części i obejmujący niezbędną wiedzę z nauk o podstawach między innymi fizjologii i farmakologii oraz przedmiotów klinicznych, które są wymagane od specjalisty anestezjologii i intensywnej terapii.

EDAIC składa się z:

  • Części pisemnej (Part I), która odbywa się corocznie we wrześniu lub na początku października jednoczasowo w wielu ośrodkach w tym w Warszawie, także w wersji polskojęzycznej. Oryginalna wersja angielskojęzyczna jest widoczna wraz z tłumaczeniem w trakcie egzaminu. Obecna forma egzaminu Part I zawiera 60 pytań z nauk podstawowych i 60 pytań z tematów klinicznych. Pytania są wielokrotnego wyboru z określeniem prawda/fałsz. Koszt części pisemnej dla lekarzy posiadających polskie prawo wykonywania zawodu i będących w rejestrze izb lekarskich zostało obniżone do 170 euro. W koszcie zawarto jednoroczne aktywne członkostwo ESAIC od 1 stycznia w kolejnym roku kalendarzowym.
  • Części ustnej (Part II), która odbywa się według kalendarza od Lutego do Grudnia. Od 2021 roku istnieje możliwość zdawania egzaminu w języku polskim w Warszawie. Przed rejestracją na część ustną należy spełnić poniższe wymogi:
    • Mieć zaliczoną część pisemną EDAIC part I
    • Posiadać specjalizację z anestezjologii LUB być na ostatnim roku specjalizacji z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii - wymaga to potwierdzenia pisemnego w trakcie rejestracji

Więcej szczegółów można uzyskać na stronie https://www.esaic.org/education/edaic/

Uzyskanie pozytywnego wyniku EDAIC pozwala na używanie tytułu DESAIC (Diplomate of ESAIC).

Na podstawie art. 16ra ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125 i 767), lekarz może uzyskać uznanie egzaminu EDAIC w całości organizowanego przez europejskie towarzystwo naukowe (ESAIC) za równoważny z zaliczeniem z wynikiem pozytywnym PES w całości po uzyskaniu potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego. Autentyczność wyników obu części EDAIC potwierdza PTAiIT.

 

Szanowni Państwo,

Certyfikat EDAIC wydawany jest bezpłatnie osobie spełniającej kumulatywnie poniższe warunki zgodnie z Uchwałą nr 5 Zarządu Głównego PTAiIT z dnia 15.02.2021 r:
-    była członkiem aktywnym PTAiIT w dniu w którym zdawała egzamin EDAIC part II;
-    była członkiem aktywnym PTAiIT w dwóch kolejnych latach poprzedzających rok w którym zdawała egzamin EDAIC part II.

Opłata za wydanie certyfikatu poświadczającego zdanie egzaminu EDAIC dla osób, które nie są członkami aktywnymi PTAiIT wynosi 300 PLN 
Opłatę prosimy przekazać na konto:
Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii Warszawa, ul. Niedźwiedzia 29B
PKO BP 54 1020 2892 0000 5302 0795 3724
z dopiskiem opłata za certyfikat EDAIC

Po wniesieniu opłaty należy przesłać potwierdzenie wpłaty na adres Kliknij, aby zobaczyć adres email  

Certyfikaty zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany email w ciągu kilku dni roboczych od otrzymania wiadomości.
 

Twoja przeglądarka nie obsługuje wyświetlania tego pliku.

Otwórz plik w nowej karcie