Opublikowany: 02/02/2022

Podziękowanie dla Prof. Radosława Owczuka

ak

            Zgodnie z uchwałą Zarządu Główny Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, po wcześniejszym złożeniu rezygnacji, z dniem 1.02.2022 Pan Prof. dr hab. n. med. Radosław Owczuk przestał pełnić funkcję Redaktora Naczelnego "Anaesthesiology Intensive Therapy".

            Pan Profesor Owczuk funkcję „sternika” Anaesthesiology Intensive Therapy jak i Anestezjologia Intensywna Terapia pełnił przez ponad dekadę. Podczas tego okresu udało mu się w sposób znaczący powiększyć zasięg Czasopisma i skutecznie dotrzeć do dużej liczby odbiorców.

            Dzięki ogromnemu, osobistemu zaangażowaniu Pana Profesora, do współpracy udało się zaprosić wielu znamienitych przedstawicieli naszej specjalizacji, w tym nestorów polskiej anestezjologii i intensywnej terapii. Niezwykle cenny, dla propagowania najnowszej światowej wiedzy, okazał się fakt zaproszenia do współpracy wielu uznanych osobistości z ośrodków zagranicznych. Dzięki tym kontaktom Anaesthesiology Intensive Therapy zarówno dla polskiego jak i zagranicznego czytelnika stała się źródłem najnowszej wiedzy zarówno naukowej jak i praktycznej.

W tym miejscu nie można również zapomnieć o ciężkiej pracy włożonej w zmianę formuły wydawniczej, jego szaty graficznej i edytorskiej, a nade wszystko wykorzystanie nowych mediów internetowych do rozwoju Czasopisma. Wymienione działania Pana Profesora przyczyniły się do sukcesu wydawniczego "AIT", w tym podniesienia jego rangi wśród periodyków akademickich.

            Korzystając z okazji pragniemy, w imieniu całego środowiska anestezjologicznego w Polsce oraz Koleżanek i Kolegów pracujących za granicą wyrazić serdeczne podziękowanie, wyrazy szacunku i uznania Panu Profesorowi za wykonaną pracę oraz osobiste zaangażowanie w propagowanie wiedzy anestezjologicznej. Jednocześnie mamy nadzieję na kontynuację współpracy w zakresie działalności naszego Czasopisma, dzielenie się doświadczeniem i wsparcie swoim autorytetem.

            W planowanych nowych obowiązkach i aktywnościach życzymy Panu Profesorowi pomyślności i samych sukcesów.

 

Członkowie ZG PTAiIT w imieniu własnym oraz całego środowiska anestezjologów